Stadgar i Ájtte Musei Vänner

1. ÄNDAMÅL

Vänföreningen har till ändamål att verka för ett ökat intresse för Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, samt att genom sin verksamhet bidra till museets utveckling.

2. MEDLEMSKAP

Medlemskap i föreningen erhålls genom inbetalning av medlemsavgift. Årsavgiftens storlek liksom avgift för ständigt medlemskap fastställs av årsmötet.

3. ANVÄNDNING AV FÖRENINGENS MEDEL

Till vänföreningen influtna medel ska fördelas på olika aktiviteter eller avdelningar inom museet eller som stipendier. Önskemål från givare om inköp eller bidrag till speciell aktivitet eller avdelning ska noga följas.

4. VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

5. ÅRSMÖTE

Föreningen håller ordinarie årsmöte, tisdagen före Jokkmokks marknad.

6. DAGORDNING

Skriftlig kallelse till årsmötet ska utgå minst 14 dagar före mötet och åtföljas av föredragningslista med följande ärenden:

 • Fastställande av dagordning
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • Mötets behöriga utlysande
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk rapport
 • Revisorernas berättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Styrelsens förslag till medlemsavgift för nästkommande år
 • Valberedningens förslag till kostnadsersättningar
 • Val av ordförande
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av ersättare
 • Val av valberedning varav en sammankallande
 • Val av ersättare i valberedningen
 • Val av revisorer
 • Val av ersättare till revisor

7. RÖSTRÄTT

Vid årsmötet äger varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet såvida ej annat begärs.

8. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av sju (7) ledamöter och tre (3) ersättare. Styrelsen är beslutsför när minst fyra (4) ledamöter är närvarande, inberäknat ersättare. Vid styrelsens sammanträden får en representant från Ájtte delta och därvid ha yttranderätt men äger inte rätt att delta i besluten.

Mandattid:

 • Ordförande: 1 år
 • 6 ordinarie ledamöter: 2 år (Kommentar: Valen görs så att år 1 väljs 3 ledamöter. År 2 väljs 3 ledamöter. På så sätt väljs halva antalet ordinarie ledamöter varje år.)
 • 3 ersättare: 1 år

9. REVISORER

2 ordinarie: 1 år

1 ersättare: 1 år

10. VALBEREDNING

 • 2 till 3 ordinarie: 1 år (varav en sammankallande)
 • 1 ersättare: 1 år

(Kommentar: När det finns 3 medlemmar som är beredda att delta i arbetet och årsmötet väljer dem, består valberedningen av 3 medlemmar. Om det endast finns 2 villiga deltagare bör stadgarna inte hindra att årsmötet utser en valberedning bestående av 2 medlemmar. Årsmötet föreslår ledamöter till valberedningen.)

11. HEDERSMEDLEM

Medlem, som föreningen finner ha gjort en synnerligen stor insats inom föreningens verksamhetsområde, kan utses till hedersmedlem i föreningen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift och får delta vid styrelsens sammanträden samt därvid ha yttranderätt men äger inte rätt att delta i besluten.

12. MOTIONER

Motioner kan lämnas av varje medlem. Motioner ska ha kommit till styrelsen senast två månader före årsmötet.

13. ÄNDRING AV STADGAR SAMT BESLUT OM FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Beslut om stadgeändring eller föreningens upplösning sker på två på varandra följande medlemsmöten varav ett årsmöte. Dessa två möten kan inte hållas samma dag och inte heller två dagar i följd.

14. TILLGÅNGAR VID FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning beslutar årsmötet hur eventuella tillgångar ska användas.

oOo

Stadgarna antagna på års- och medlemsmötet 2020-02-04.