Stadgar för Ájtte Musei Vänner

§ 1

Vänföreningen har till ändamål att verka för ett ökat intresse för Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, samt att genom sin verksamhet bidra till museets utveckling.

§ 2

Medlemskap i föreningen erhålls genom inbetalning av medlemsavgift. Årsavgiftens storlek liksom avgift för ständigt medlemskap fastställs av årsmötet.

§ 3

Till vänföreningen influtna medel skall fördelas på olika aktiviteter eller avdelningar inom museet eller som stipendier. Önskemål från givare om inköp eller bidrag till speciell aktivitet eller avdelning skall noga följas.

§ 4

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 5

Föreningen håller ordinarie årsmöte, tisdagen före Jokkmokks marknad.

§ 6

Skriftlig kallelse till årsmötet skall utgå minst 14 dagar före mötet och åtföljas av föredragningslista med följande ärenden:

Fastställande av dagordning.

Val av två justeringsmän.

Mötets behöriga utlysande.

Verksamhetsberättelse och kassaberättelse.

Revisionsberättelse.

Styrelsens ansvarsfrihet.

Val av ordförande mandattid 1 år.

Val av tre (3) styrelseledamöter  mandattid 2 å.

Val av tre (3) styrelseledamöter mandattid 1 år.

Val av tre (3) ersättare mandattid 1 år.

Val av valberedning två (2) ledamöter varav en sammankallande. Mandattid 1 år.

Val av ersättare i valberedningen. Mandattid 1 år.

Val av revisor, mandattid 1 år.

Val av ersättare till revisor. Mandattid 1 år.

§ 7

Vid årsmötet äger varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet såvida ej annat begärs.

§ 8

Styrelsen består av sju (7) ledamöter och tre (3) ersättare. Styrelsen är beslutsför när minst fyra (4) ledamöter är närvarande, inberäknat ersättare. Vid styrelsens sammanträden får en representant från Ájtte delta och därvid ha yttranderätt men äger inte rätt att delta i besluten.

§ 9

Medlem, som föreningen finner ha gjort en synnerligen stor insats inom föreningens verksamhetsområde, kan utses till hedersmedlem i föreningen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift och får delta vid styrelsens sammanträden samt därvid ha yttranderätt men äger inte rätt att delta i besluten.

§ 10

Beslut om stadgeändring eller föreningens upplösning sker på två på varandra följande medlemsmöten varav ett årsmöte.

§ 11

Vid föreningens upplösning beslutar årsmötet hur eventuella tillgångar skall användas.

oOo

Stadgarna gäller från och med 2015-02-03 och är antagna efter två på varandra följande möten (årsmöte 2015-02-03 och medlemsmöte 2015-02-03).